Skip to content Skip to footer

งานบริการระหว่างองค์กร

งานบริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security Service by LSS Security Solutions)

     LSS ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรตลอด 24 ชม. โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยด้วยบุคคลเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่การดำเนินชีวิตรวมถึงทรัพย์ส่วนกลาง 

การรักษาความปลอดภัยด้วยบุคคล (MSS : Manned Security Service)

•  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน พรบ.รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
•  มีความรู้ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
•  ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม

การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี (ESS: Electronic Security & System)

• บริษัทพัฒนาศูนย์ Smart Security Center ขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดในเครือข่าย Smart CCTV ของโครงการภายใต้การบริหาร และรวมศูนย์กลางไว้ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อความปลอดภัยที่เหนือระดับ
• ฝ่ายบริหารความปลอดภัยชุมชน (CSM : Community Security Management) ที่คอยประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือฝ่ายสนับสนุนจากส่วนกลางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

LPP-LSS-01
LPP-LSS-02
LPP-LSS-03