Skip to content Skip to footer

งานบริการระหว่างองค์กร

งานบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Service)

     LPP สร้างระบบเชิงกายภาพที่คอยมอบความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการอาคารพร้อมปรับปรุง ดูแลภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้คงไว้ซึ่งความสวยงาม พร้อมใช้ และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพย์ส่วนกลาง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่ดำเนินงานตามหลัก Preventive Maintenance ซึ่งจะช่วยป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ และประหยัดงบประมาณในระยะยาว 

LPP-EN-01

วิศวกรรมโครงสร้าง

LPP-EN02

งานสถาปัตยกรรม

LPP-EN-03

ระบบไฟฟ้า

LPP-EN-04

ระบบสุขาภิบาล/ดับเพลิง

LPP-EN-05

ระบบเตือนภัย

LPP-EN-06

ระบบบำบัดน้ำเสีย

LPP-EN-07

ระบบลิฟต์

LPP-EN-08

ระบบ CCTV

LPP-EN-09

ระบบปรับอากาศ

LPP-EN-10

บริการจำกัดแมลง

ให้คำแนะนำและเสนองานงานที่ต้องปรับปรุง จากการตรวจสอบ สำรวจงานระบบประกอบอาคารโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 

กำหนดรูปแบบงานก่อสร้าง งานติดตั้ง พร้อมทำแผนซ่อมบำรุงระยะสั้น ระยะกลางระยะยาวตามหลัก PM เพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการในอนาคต 

ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบประกอบอาคาร รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารในส่วนของงานวิศวกรรมและความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม