Skip to content Skip to footer

งานบริการระหว่างองค์กร

งานบริหารจัดการพื้นที่เช่า (Rental Space Management Service)

LPP มีบริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนและบริหารจัดการพื้นที่เช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หลากหลายรูปแบบ อาทิ อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด ให้ท่านเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด

All-in-one Service

อำนวยความสะดวกท่านเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสภาพพื้นที่และระบบอาคาร สรรหาผู้เช่าผ่านกระบวนการคัดกรองเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้เช่าที่ไม่ได้คุณภาพ ดำเนินการด้านเอกสารสัญญา นิติกรรม ตลอดจนการย้ายเข้าใช้พื้นที่อาคารของผู้เช่า 

Marketing Service

บริการด้านการตลาดจากฐานข้อมูลใน Database ของเรา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของบริษัทในเครือเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการสรรหาผู้เช่าคุณภาพ

Partnership

ประสานงานกับบริษัทพันธมิตรเพื่อการบริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันอัคคีภัย ประกันทรัพย์สิน หรือด้านการซ่อมแซมและตกแต่งพื้นที่ต่างๆ ให้อสังหาริมทรัพย์ของท่านมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าตามเป้าหมายที่ต้องการ