Skip to content Skip to footer

งานบริการระหว่างองค์กร

งานบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย (Property Management Service)

ความเป็นมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยร่วมกัน คือ กุญแจสำคัญที่ทำให้ LPP
ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ให้แก่ผู้พักอาศัยมาตลอด 30 ปี

Facility Management
การบริการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

เพิ่มคุณค่าให้กับทรัพย์ส่วนกลาง รวมถึงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานสถาปัตยกรรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้ ด้วยหลัก Preventive Maintenance 

Budget Management
การบริหารจัดการงบประมาณและด้านบัญชี

บริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส และสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้ได้มาตรฐาน เพื่อเอื้อต่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

Life Quality Management
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตผู้พักอาศัย

สร้างความเข้าใจให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยระเบียบข้อบังคับที่ใส่ใจในทุกการดำเนินชีวิต

Environment Management
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างสมดุลและบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย คณะกรรมการนิติบุคคล คู่ค้า รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม

Security & Safety Management
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ให้ความอุ่นใจตลอด 24 ชม. แก่ผู้พักอาศัยจากเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย และบุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น พร้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

Human Management
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างสมดุลและบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้พักอาศัย คณะกรรมการนิติบุคคล คู่ค้า รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม

Health Management
การบริหารจัดการด้านสุขภาวะ

ใส่ใจความสะอาดและปลอดภัยในทุกตารางเมตร ด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มข้น ทันต่อเหตุการณ์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ