Skip to content Skip to footer

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ


บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งมีรายชื่อปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้  (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) เคารพความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน  จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 1. (1) ลูกค้าของบริษัท ซึ่งหมายถึง
         1.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา : ลูกค้าที่เคยซื้อหรือเคยใช้สินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งลูกค้าเดิมและ 
                ลูกค้าปัจจุบันของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทำการแทนลูกค้า  ซึ่งเป็นบุคคล รวมทั้งผู้เช่า
                ห้องมือ 1  ผู้เช่าห้องมือ 2 ผู้เช่าช่วง ผู้อยู่อาศัย ผู้มาติดต่อ เป็นต้น
        1.2 ลูกค้าองค์กรธุรกิจ  :  กรรมการ ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจ รวมถึงบุคคลธรรมดา อื่นที่มี 
                อำนาจทำการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัทดำเนินการเพื่อให้มั่นใจ
                ว่าบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทน หรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องใดๆ รับทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
                ของบริษัท
  (2) บุคคลธรรมดาที่ไม่เคยซื้อสินค้าและบริการ หรือบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าของบริษัทในอนาคต บริษัทอาจมี ความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผู้มาติดต่อ ผู้มาเยี่ยมชมสำนักงานต่างๆ เช่น  สำนักงานขาย สำนักงานก่อสร้าง สำนักงานนิติ สำนักงานของบริษัท บุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท บุคคลนักลงทุน หรือบุคคลที่บันทึกสนใจโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น 
  (3) บุคคลธรรมดาใดๆ ที่บริษัทเคยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา เช่น ผู้ติดต่อฉุกเฉิน ผู้อยู่อาศัย  คู่สมรส บุพการผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง

              โดยบุคคลในข้อ (1)-(3) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” บริษัททราบดีว่าท่านคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือ ส่งต่อ ซึ่งบริษัทและบริษัทในเครือจะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับบริษัทนั้นไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของท่านและความจำเป็นอื่นๆอย่างเหมาะสม
            นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือที่มีการจัดจำหน่าย หรือให้เช่า หรือให้บริการ แก่ท่านผ่านช่องทางสำนักงานขาย สำนักงานนิติ สำนักงานอื่นๆ เว๊ปไซต์ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการ (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้าหรือบริการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ และช่องทางอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้นๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน
            ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
           บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใดๆจะมีผลทันทีเมื่อบริษัทลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
            ทั้งนี้โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของบริษัทสามารถนำท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้วการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบาย ความเป็นส่วนของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แฟลตฟอร์มนั้นๆ

 

1. บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร

         บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

1.1 ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (ฐานหน้าที่ผูกมัดตามกฏหมาย Legal Obligation)
          เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และต้องดำเนินการตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวอย่างดังต่อไปนี้
           1)  เพื่อปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
           2)  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่น (เช่น กฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินกฎหมาย
                 การป้องกัน ประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติปราบ
                 ปรามยาเสพติด พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติอาคารชุด และ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน) ซึ่ง
                รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบ การยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบเครดิต การทำความรู้จัก
                ลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง  เกี่ยวกับลูกค้า และการตรวจสอบอื่น ๆ (รวมถึงการตรวจสอบจากฐาน
                ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด) และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
                ให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          3)  เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้า
                ที่กำกับดูแลบริษัท หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)
1.2 สัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท (ฐานพันธะสัญญา Contract)
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ท่าน ได้ทำไว้กับบริษัท ซึ่งรวม
ถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
           1) ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญาจองหรือสัญญาอื่นๆกับบริษัท การพิจารณาอนุมัติและการให้
                บริการผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน การให้คำแนะนำและการจัดการ
                เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อ
                การดำเนินการหรือการให้บริการของบริษัท  
           2) ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมใด ๆ
          3) ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน (เช่น การจองคอนโดหรือที่พักอาศัยหรือยกเลิก การโอนสิทธิเปลี่ยนมือ การเปลี่ยน
               ห้อง การขอสินเชื่อ การแจ้งแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการ การโอนกรรมสิทธิ์ การเช่า การขอสินเชื่อ วิเคราะห์เครดิต
               ลูกค้า การขอใช้บริการทำความสะอาด การปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านและคอนโด การซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ ทั้ง
               ออนไลน์และออฟไลน์ การตอบข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะของท่าน หรือการดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนของ
               ท่าน)
         4) ให้บริการของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์
              ออนไลน์อื่นๆ
         5) บันทึก ติดตาม แจ้งเตือนการทำธุรกรรม สิทธิและประโยชน์ของท่าน
         6) จัดทำรายการต่างๆ (เช่น รายงานการทำธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอ หรือรายงานภายในบริษัท)
         7) แจ้งเตือนการทำธุรกรรม และแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใกล้ครบ/ครบ/เลยกำหนด
         8) เรียกชำระหนี้ที่ท่านค้างชำระกับบริษัท หรือบริษัทที่เราเข้าบริหาร
         9) การดำเนินการหรือเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารความสัมพันธ์กับบริษัท
       10) ดำเนินการเกี่ยวกับการดำรงบัญชีผู้ใช้และ/หรือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ
              ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอหรือการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน การออก
              รายการบัญชีผู้ใช้และการดำเนินการและปิดบัญชีผู้ใช้
      11) ดำเนินการหรือเข้าทำธุรกรรมและ/หรือชำระเงิน (เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือทำธุรกรรมการดำเนินการให้เกิด
             ผลสำเร็จ การเรียกเก็บเงินหรือดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทและการดำเนิน
             การเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่านที่มีอยู่กับบริษัท)
      12) ดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญา เช่น (การดำเนินการหรือการติดตามสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาของท่าน
              เป็นต้น)
      13) บังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท และ/หรือ
      14) จัดให้มีการสนับสนุนทาง IT และ Helpdesk สร้างและรักษาไว้ซึ่งรหัสและบัญชีผู้ใช้ของท่านจัดการการเข้าถึงระบบ
              ใด ๆ ตามที่ท่านได้รับสิทธิในการเข้าถึงและยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน
1.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (ฐานประโยชน์อันชอบธรรม Legitimate Interests)
บริษัทจะอ้างอิงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท หรือของบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        1) บริหารกิจการของบริษัท (เช่น กำกับตรวจสอบ บริหารจัดการความเสี่ยง บริหารการเงินและการบัญชตรวจสอบ
             บัญชี บริหารจัดการภายในองค์กร เป็นต้น)
       2) บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน (เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน
            เป็นต้น)
       3) รักษาความปลอดภัย (เช่น บันทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือ บันทึกภาพ ผู้ติดต่อ ก่อนเข้าบริเวณ
            อาคารสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานใหญ่ สาขา สำนักงานขาย สำนักงานนิติ)
      4) พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัท
            และ/หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิ
            ประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่าน โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์ได้รับ
            การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์จากบริษัท สามารถยกเลิกได้ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
       5) บันทึกภาพ และ/หรือ เสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
       6) กรณีลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัท บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการผู้มี
            อำนาจกระทำการแทน หรือตัวแทน
       7) ดำเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท
       8) จัดการข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ฟ้องร้องดำเนินคดีและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       9) ติดต่อท่านก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญาจอง หรือสัญญาอื่นใดกับบริษัท
     10) ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (เช่น การเฝ้าติดตามข้อมูลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การระบุเหตุการณ์
            เกี่ยวกับความปลอดภัย การดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นต้น)
    11) ทำวิจัย วางแผน และทำการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การทำแบบสอบถาม และรายงานเกี่ยว
            กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท และพฤติกรรมของท่านจัดโครงการเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
    12) จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมองค์กรต่างๆ
     13) อำนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชี
     14) รับบริการจากที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ และ/หรือ ที่ปรึกษาอื่นใด ซึ่งแต่งตั้ง
            โดยท่านหรือบริษัท
    15) ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบกิจการ การฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน บริษัทอาจเปิดเผย
           และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ
    16) เก็บรักษา และแก้ไขปรับปรุงรายชื่อและสมุดรายนามของท่านให้เป็นปัจจุบัน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) และ
            จัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่านในเอกสารเหล่านั้น
    17) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางธุรกิจอันสมควร (เช่น การจัดให้มีการควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้
           และทำให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย การ
           พัฒนา จัดให้มี ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นต้น)
1.4 ความยินยอมของท่าน
ในบางกรณี บริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และ/หรือเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
         1) เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประเมินบริการ รวม
              ถึงการ ปรับปรุง สินค้าและบริการของบริษัท
        2)  ให้บริษัท และบริษัทในเครือ ใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของ
              บริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงบริการหลังการขาย สิทธิประโยชน์ ข้อมูลส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ การสมัคร
              บริการต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
        3)  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือที่ีมีลักษณะเดียวกันกับ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้าง
              ต้น และให้รวมตลอดถึงการอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

         หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่านตามที่ท่านประสงค์หรือที่บริษัทได้แจ้ง
ไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
        ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลได้แม้ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ได้แก่การให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือ มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
หรือฐานสำคัญแห่งชีวิต หรือฐานประโยชน์ อันชอบธรรม
1.5 ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทาง
กฎหมายอื่นดังต่อไปนี้
          1) จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ
          2)  ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
          3)  เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้อำนาจของ
                พนักงานเจ้าหน้าที่

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
บริการที่ท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
ข้อมูลดังต่อไปนี้
      1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ นามสกุล, นามแฝง (หากมี), เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, การศึกษา,
           สถานภาพสมรส, สัญชาติ, เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขพาสปอร์ต
     2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขโทรศัพท์, หมาย
         เลขโทรศัพมือถือ, หมายเลขโทรสาร, บัญชี Social Media เช่น อีเมล, ไอดี ไลน์, ไอดี เฟซบุ๊ก เป็นต้น
    3) รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน เช่น ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน
         ช้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลหนังสือสำคัญ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาต ขับรถ ลายมือชื่อ
     4) รายละเอียดการทำงาน อาชีพ รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้างและสถานที่ทำงาน, ตำแหน่ง, เงินเดือน หรือค่าตอบแทน
     5) รายละเอียดทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆที่ท่าน
          ใช้อยู่หรือเคยใช้ ช่องทางและวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับบริษัท สถานะความเป็นลูกค้าของท่าน ความสามารถของท่าน
          ในการได้มาและจัดการสินเชื่อ ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน (เช่น ประเภท
          จำนวน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่าน)
    6) ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด และยอดขาย เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออก
         เมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด รายละเอียดบริการที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน
    7) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน เช่น สำนักงานขายที่ท่านเข้า หมายเลขประจำ
         เครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ ระบุตัวตน (เช่น cookie เว็บบีคอน
          (web beacon), ไอดีอุปกรณ์ ) , รุ่นอุปกรณ์ OS และบราวเซอร์ที่ใช้และ ตำแหน่งจีพีเอส (GPS)
    8) ข้อมูลการเข้าใช้และการขอใช้บริการ เช่น ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของบริษัท การทำธุรกรรมกับบริษัทและแอปพลิเคชั่นของ
         บริษัท
    9) ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น รูปภาพ ลักษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล การตรวจพบข้อสงสัยหรือ
          กิจกรรมที่ผิดปกติ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกวีดีโอ
  10) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ) ประวัติอาชญากรรม
  11) เอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเครดิตกับบริษัท
  12) ข้อมูลสำเนา เช่น ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น
  13) ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่
         จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ไม่
          ว่าผ่านช่องทางใดๆ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีบริษัทอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
มาจากแหล่งอื่น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บ
รวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้
      1) ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบริษัทและบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย
      2) ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัว เพื่อน ผู้แนะนำ ผู้พักอาศัย ผู้เช่า เป็นต้น)
      3) ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน?ผู้ที่ได้รับ
           มอบหมาย หรือผู้ติดต่อ
     4) ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือ บุคคลที่สาม (เช่น ผู้แทนของ
          ท่าน นายจ้าง ผู้สนับสนุน (sponsor) และบุคคลที่สามที่มีบทบาทในการให้บริการแก่ท่าน หรือบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการ
          ในนามของบุคคลเหล่านั้นเองซึ่งอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านแก่บริษัท)

     ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทในการทำธุรกรรมกับบริษัท หรือในกรณีอื่นใด ท่านจะต้องแจ้ง
ให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียด
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย รวมทั้งท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว(หากจำเป็น) หรืออาศัยฐานทางกฎหมาย
อื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

4. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดย
ท่านสามารถใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
         4.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
                ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธปฏิเสธ คำขอของ
                ท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อสิทธิและ
                เสรีภาพของบุคคลอื่น
        4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
                ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
       4.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
               ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
               เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
       4.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
              ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
              เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ ในการเก็บรวบรวม
       4.5 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
              ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธ
              คำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน
              บุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
               หรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจบริษัท)

       4.6 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
              ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้  โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
              ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
              ยังบุคคล ภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือบริษัท 
              มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย     

       4.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม
             ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เว้นแต่ โดยสภาพ ไม่สามารถถอนความยินยอมได้
             การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ
            ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมในการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุ
            ประสงค์ทางการตลาดได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 10.    

       4.8 สิทธิในการร้องเรียน 

             ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล หากบริษัทกระทำการอันเป็น
             การไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของพรบ คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
          1) บริษัทในเครือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง
               ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท
         2) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
              ตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
         3) คู่ค้า ตัวแทน ผู้ขาย หรือองค์กรอื่น (เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ศูนย์รับฝากคลังเก็บเอกสาร เป็นต้น) ซึ่งการเปิดเผย
              ข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความ
              ปลอดภัยที่เหมาะสม
        4) บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบรวม
               กิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องแบ่ง
               ปันข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ ข้อตกลง
               ทางการเงิน การจำหน่ายทรัพย์สิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนิน
               กิจการของบริษัท
         5) ตัวแทนทวงถามหนี้ ทนายความ ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทถูกกำหนดหรือ ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย
              ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง
         6) บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่าง ๆ แก่บริษัท (เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ
              ทางการตลาด ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงที่กระทำการแทนบริษัท ผู้ให้บริการการพิมพ์)
         7) ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน
              และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท โดยบริษัทโฆษณาภายนอกอาจใช้ข้อมูลประวัติ
              กิจกรรมออนไลน์ของเจ้าของข้อมูล เพื่อจัดสรรการโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ
        8) บุคคลอื่นใดที่ให้สิทธิประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทแก่ท่าน
        9) ลูกค้าองค์กรธุรกิจของบริษัท ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
             หรือผู้ติดต่อ
     10) ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
        1) บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บเอกสารนั้นๆ หรืออายุความ
             ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หรือบริษัทไม่มีสิทธิ
             หรือฐานทางกฏหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการ ลบ ทำลาย หรือ ทำให้
             ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การ
             ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
        2) เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิง เทคนิค และ
             บริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วน
             บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
             (Information Security Policy) ของบริษัท

7. การใช้คุกกี้
 บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ การทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของบริษัท การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำท่านทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่บริษัทจะเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการให้แก่ท่าน บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (เช่น ให้ฟังก์ชั่นพื้นฐานสามารถทำงานได้ ช่วยให้บริษัทเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรืออีเมล ช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึ้น)

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริษัทมีสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อน วันที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.lpn.co.th

10. ช่องทางการติดต่อบริษัท
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางดังต่อไปนี้
            • LPN Call Center : 02-689-6888
            • อีเมล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : dpo@lpn.co.th

รายชื่อบริษัทในเครือ LPN GROUP
             • บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด  
             • บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
             • บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
             • บริษัท พรสันติ จำกัด
             • บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
             • บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่น จำกัด